ГОЛОВНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ФОРМАТ РАХУНКІВ (IBAN)
ПРО БАНК
Новини
Установчі документи банка
Структура власності банку
Наші партнери
Звітність
Інформація за 2020 рік
Інформація за 2019 рік
Інформація за 2018 рік
Інформація за 2017 рік
Інформація за 2016 рік
Інформація за 2015 рік
Інформація за 2014 рік
Інформація за 2013 рік
Інформація за 2012 рік
Річний звіт
Звіт емітента цінних паперів
4 квартал
3 квартал
2 квартал
Особлива інформація емітента цінних паперів
1 квартал
Інформація за 2011 рік
Інформація за 2010 рік
Інформація за 2009 рік
Інформація за 2008 рік
Інформація за 2007 рік
Інформація за 2006 рік
Інформація за 2005 рік
Історія банку
Ліцензії та дозволи
Корпоративне управління
Керівництво
Оголошення
Продаж заставного майна
Контактна інформація
Проспект еміссії акцій банку
Вакансії
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
БАНКАМ
ВАКАНСІЇ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
ПС «FLASHPAY»
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Курси валют: Київ, 26.09.2020
Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 28.100 28.450 28.2670
EUR 32.600 33.250 32.8760
RUB 0.345 0.395 0.3640
Конвертер валют

   Разработка: KiitDesign
   Каталог: Ukrbox.com

ПРО БАНК - Звітність - Інформація за 2012 рік - Річний звіт

Річний звіт

   ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
   щодо достовірності фінансової звітності
   ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
   «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
   станом на кінець дня 31.12.2012 року
   
   АДРЕСОВАНО: Акціонерам, Спостережній Раді, Правлінню,
   Національному банку України
   
   
    Висновок щодо фінансових звітів
   
   Вступний параграф
   
   Аудиторська фірма «УКРВОСТОКАУДИТ» на підставі договору №А-01/10/2012 від 01 жовтня 2012 року провела аудиторську перевірку річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” (в подальшому – Банк) за станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року, що включає: «Звіт про фінансовий стан», «Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», опис важливих аспектів облікової політики, пояснювальний параграф і примітки до Звітів та загальну інформацію про діяльність Банку.
   
   Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
   
    Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне надання зазначених звітів, що підготовлені у відповідності до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Міжнародних стандартів фінансової звітності, Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 року № 373 та інших вимог і рекомендацій Національного банку України.
   
    Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та внутрішній контроль стосовно підготовки та достовірного надання фінансових звітів, що не міняє суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що відповідають обставинам.
   Відповідальність аудитора
   
   Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості і етики, що прийняті як Національні стандарти аудиту відповідним рішенням Аудиторської палати України (далі – Стандарти), а також з урахуванням вимог та рекомендацій Національного банку України щодо приведення аудиторських перевірок банків України. Ці стандарти вимагають від нас отримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
   
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю банку. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, наданих управлінським персоналом у фінансових звітах .
   
   Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
   
   Аудиторська думка
   
   Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА №705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».
   
   Загальний висновок аудитора (немодифікована думка)
   
   Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229-7 від 31.03.2011р., в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та нормативно-правових актів Національного банку України, в тому числі Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011р. № 373.
   
   Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з МСФЗ, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.
   Фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» станом на 31 грудня 2012 року складена на підставі дійсних облікових даних. В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Банку.
   
   Ми підтверджуємо, що річна фінансова звітність Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2012 року складена відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Міжнародних стандартів фінансової звітності та достовірно у всіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан Банку за станом на кінець дня 31 грудня 2012 року. Бухгалтерський облік Банку адекватно відображає інформацію про банківські операції, до яких відносять розрахункові, кредитні, депозитні та інші, і з яких складається господарська діяльність Банку, що дає змогу користувачам одержувати дані, потрібні для аналізу й оцінювання стану та ефективності діяльності Банку.
   
    Не змінюючи нашої позитивної думки, ми звертаємо увагу на те, що показники фінансової звітності, які відображають фінансовий стан Банку, можуть змінитися під впливом сучасних тенденцій в світовій та вітчизняній економіках.
   

    Полный отчет Вы можете скачать кликнув на ссылку:

написать письмо     написать контакты     контакты поиск OK
//