ГОЛОВНА
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
Архів ВПС «FLASHPAY»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ФОРМАТ РАХУНКІВ (IBAN)
ПРО БАНК
КЛІЄНТАМ БАНКУ
ПУБЛІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ БАНКУ
Фізичним особам
Договір поточного рахунку фізичної особи
Договір про надання в користування індивідуального сейфа
Договір строкового банківського вкладу фізичної особи
Пропозиція ПрАТ «Банк Фамільний» (Публічна оферта) щодо укладення договору на виконання доручення з переказу коштів
Тарифи на обслуговування
Юридичним особам/ФОП
Архів
ВАКАНСІЇ
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Курси валют: Київ, 29.05.2024
Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 0.000 0.000 40.3960
EUR 0.000 0.000 43.9710
RUB 0.000 0.000 0.4570
   
Дізнатися більше про ФГВФО ...

ПУБЛІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ БАНКУ - Фізичним особам - Пропозиція ПрАТ «Банк Фамільний» (Публічна оферта) щодо укладення договору на виконання доручення з переказу коштів

Пропозиція ПрАТ «Банк Фамільний» (Публічна оферта) щодо укладення договору на виконання доручення з переказу коштів

   
ПРОПОЗИЦІЯ ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)i
   ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ

   
   
   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   
   1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (далі за текстом – Банк) (Ліцензія Національного банку України на здійснення банківських операцій № 145 від 14 листопада 2011 року) пропонує фізичним особам (далі за текстом - Платникам), які є абонентами постачальників телекомунікаційних послуг під ТМ «Інформаційні технології» та/або споживачами послуг постачальників сервісних послуг, що пов’язані з зазначеними телекомунікаційними послугами (далі за текстом разом - Постачальникиii), виконувати доручення Платників на переказ коштів на поточні рахунки Постачальників за їх послуги, сформованих на підставі Рахунківiii на сплату платежів, що розсилаються Платникам представником Постачальників ТОВ «ПЕНТРА ТРИК» або які можуть бути отримані Платниками самостійно на сайті ТОВ «ПЕНТРА ТРИК»iv.
   
   1.2. Відомості про ліцензії та дозволи, надані Банку знаходяться за
посиланням.
   
   1.3. Порядок та процедура захисту персональних даних знаходяться за
посиланням.
   
   1.4. Порядок розгляду звернень клієнтів Банку знаходяться за
посиланням.
   
   1.5. Відомості про Фонд гарантування вкладів знаходяться за
посиланням.
   
   1.6. РЕКВІЗИТИ БАНКУ»
   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
    Місцезнаходження та поштова адреса:
    Україна, 03039, м. Київ, пр. Голосіївський, 26а
    Код ЄДРПОУ 20042839
    Код банку (МФО) 334840
    к/р UA433000010000032008113401026 в НБУ
   
   Контактна інформація:
   Тел. +38 (044) 594-595-5
   Адреса веб-сайта Банку www.fbank.com.ua
   
   1.7. Дата набрання чинності Публічною офертою – 03.09.2021 р.
   
   
   Банк попереджає про наступне:
   Моментом укладання Банком Договору з Платником на разовий переказ коштів на користь Постачальників є час надходження суми переказу Платника на Рахунок 3739 у Банку, що свідчить про акцепт Платником умов цієї публічної оферти. Акцептуванням Публічної оферти Банку Платник підтверджує, що він приєднується до суттєвих умов договору в цілому та надає згоду на зазначені в договорі умови надання банківських послуг.
   Клієнт має право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

   
   
   2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
   
   2.1. За неналежне виконання або невиконання умов акцептованої Платником оферти Банку Сторони несуть відповідальність відповідно до її умов та/або згідно чинного законодавства.
   
   2.2. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.
   
   2.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків, якщо це невиконання стало наслідком обставин надзвичайного характеру, що виникли після акцепту Платником публічної оферти, яких сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.
   
   
   3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   
   3.1. Предметом Договору, який укладається Платником с Банком, є надання Банком Платнику разової послуги з переказу його коштів на поточні рахунки Постачальників.
   
   3.2. Для укладання Договору Платник ініціює переказ коштів на транзитний рахунок № 37391155110600, відкритий у Банку (далі –Рахунок 3739) через будь-які пункти приймання платежів (каси банків (їх агентів) та небанківських фінансових установ, програмно-технічні комплекси самообслуговування, платіжні Інтернет-сайти тощо) за вибором Платника.
   
   4. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
   
   4.1. Моментом укладання Банком Договору з Платником на разовий переказ коштів на користь Постачальників є час надходження суми переказу Платника на Рахунок 3739 у Банку, що свідчить про акцепт Платником умов цієї публічної оферти.
   
   4.2. Акцептуванням Публічної оферти Банку Платник підтверджує, що він приєднується до суттєвих умов договору в цілому та надає згоду на зазначені в договорі умови надання банківських послугv.
   
   
   5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКА.
   
   5.1. Платник зобов'язується:
    Під час ініціювання переказу забезпечити при формуванні доручення на переказ (в т.ч. при наданні інформації обслуговуючому Платника банку для формування електронного платіжного документа) зазначення в полі «призначення платежу» формулювання: «за послуги під ТМ «Інформаційні технології» ОР________КС___.
    При цьому Платнику необхідно також забезпечити перенесення у доручення на переказ даних ідентифікаторів споживача послуг «ОР» (особовий рахунок) та КС (контрольна сума) у точній відповідності з даними, наведеними у Рахунку на сплату платежів та у «Картці користувача». Назву торгової марки «Інформаційні технології», під якою Постачальники послуг надають їх Платнику, в призначенні платежу можна відтворювати у скороченому вигляді «ІТ» або «ИТ»;
    У полі доручення на переказ «Отримувач» зазначати ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (рахунок 37391155110600 в ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», код банку (МФО) 334840).
   
   5.2. Платник має право:
    Отримувати інформацію про виконання переказу в порядку, передбаченому акцептованою ним офертою.
   
   
   6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАНКУ У ВИПАДКУ АКЦЕПТУ ПЛАТНИКОМ ЦІЄЇ ОФЕРТИ.
   
   6.1. Банк зобов’язується:
    Виконати перекази на користь Постачальників на підставі власних розрахункових документів у відповідності до інструкцій, отриманих Банком від ТОВ «ПЕНТРА ТРИК», у порядку передбаченому договорами, укладеними Банком з Постачальниками, з урахуванням строку виконання переказів, передбаченого діючим законодавством.
   
   6.2. Банк має право:
    Затримати перекази коштів на рахунки Постачальників на строк, передбачений діючим законодавством, але в будь якому разі до отримання роз’яснень ТОВ «ПЕНТРА ТРИК» на запит Банку, у випадках, якщо у доручені на переказ коштів, яке надійде до Банку від Платника або від обслуговуючого його банку, через який Платник здійснює переказ коштів на Рахунок 3739, будуть за інформацією, отриманою Банком від ТОВ «ПЕНТРА ТРИК», невірно вказані ідентифікатори Платника.
   
   
   7. ОПЛАТА ПОСЛУГ БАНКУ
   
   7.1. Послуги Банка, які надаються Банком Платнику, оплачуються Постачальниками на підставі договорів, укладених ними з Банком. За виконання доручень Платника на переказ коштів на користь Постачальників, Банком плата з Платника не стягується.
   
   
   8. ЗМІНА УМОВ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
   
   8.1. Банк має право на одностороннє внесення змін до публічної оферти або її відзиву, з обов'язковим повідомленням про це Платника на Інтернет-сайті Банку не менше ніж за 3 (три) дні до вступу в дію змінених умов оферти або припинення її дії. У разі незгоди Платника зі змінами, внесеними до публічної оферти, Платник може припинити користування послугами Банку на майбутнє. Продовження користування послугами Банку на нових умовах свідчить про згоду Платника з внесеними до публічної оферти змінами.
   
   
   9. ІНШІ УМОВИ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
   
   9.1. Суперечки, які можуть виникнути після акцепту публічної оферти Платником вирішуються шляхом переговорів за виключенням випадку, передбаченого п.9.2 публічної оферти. У випадку неможливості врегулювання спірних питань Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.
   
   9.2. У разі неотримання оплачених Платником Послуг від Постачальників, в тому числі, внаслідок невірного зазначення у документі на переказ ідентифікаторів Платника чи інших реквізитів, зазначені питання вирішуються між Платником та Постачальниками без участі Банку.
   
   9.3. Умови публічної оферти Банку залишаються чинними на весь час її розміщення на веб-сайті Банку, в т.ч. у разі зміни його найменування, адреси державної реєстрації та інших змін, які не тягнуть за собою припинення дії цієї публічної оферти.
   
   9.4. Публічна оферта не передбачає надсилання будь-яких рекламних матеріалів дистанційними каналами комунікації
   
   9.5. На вимогу Платника Банк зобов’язаний надати копію Публічної оферти, чинної на дату, зазначену Платником.
   
   ------------------------------------------------------------------------------
   
   i Публічна оферта - пропозиція Банку для абонентів Постачальників телекомунікаційних послуг, які надаються ними абонентам під ТМ «Інформаційні технології», та/або сервісних послуг, що пов’язані з зазначеними телекомунікаційними послугами, щодо укладення публічного договору на приймання платежів на користь цих Постачальників на умовах, наведених в пропозиції.
   
   ii Постачальники - юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які відповідають усім наступним ознакам:
   - уклали з Банком договори на прийом платежів;
   - уклали з ТОВ «ПЕНТРА ТРИК» договори щодо інформаційного обслуговування розрахунків зі своїми абонентами;
   - надають своїм абонентам, або за дорученням та від імені яких, ТОВ «ПЕНТРА ТРИК» надає їх абонентам рахунки на оплату телекомунікаційних та/ або пов’язаних з ними сервісних послуг.
   
   iii Рахунок на сплату платежів - документ, що формується та доводиться Платнику ТОВ «ПЕНТРА ТРИК» у якості Постачальника послуг та/або у якості представника інших Постачальників, послуги яких Банк пропонує приймати за цією публічною офертою, в якому до відома Платника доводиться вся необхідна та достатня у відповідності до банківських правил інформація для формування електронного розрахункового документа з метою здійснення переказу Платником коштів на Рахунок 3739 у Банку для подальшого переказу на поточні рахунки Постачальників послуг.
   
   iv ТОВ «ПЕНТРА ТРИК» - юридична особа, яка:
   - на підставі договорів, укладених з Постачальниками послуг під ТМ «Інформаційні технології» , надає їм послуги щодо інформаційного обслуговування розрахунків з абонентами та від імені та за дорученням Постачальників розсилає абонентам Рахунки на оплату послуг Постачальників, а також забезпечує їм можливість на сайті в мережі Інтернет формувати рахунки на сплату, на підставі яких абоненти мають можливість ініціювати переказ коштів в банківських установах на транзитний рахунок у Банку для подальшого переказу на користь Постачальників;
   -на підставі договору, укладеному з Банком за дорученням та від імені Постачальників надає Банку інструкції про подальше перерахування коштів, які надходять на від Платників на транзитний рахунок у Банку, на поточні рахунки Постачальників, визначені ними у договорах, укладених з Банком.
   
   
   v Акцепт Платником публічної оферти Банку є укладанням договору приєднання, який, у відповідності до вимог ст.634 Цивільного кодексу України, може бути укладений лише шляхом приєднання Платником до запропонованих Банком умов Договору в цілому.
   
   

Дата розміщення на сайті 03 вересня 2021 р.    

написати листа     написати листа контакти     контакти пошук OK
//