ГОЛОВНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ФОРМАТ РАХУНКІВ (IBAN)
ПРО БАНК
Новини
Установчі документи банка
Структура власності банку
Наші партнери
Звітність
Інформація за 2020 рік
Інформація за 2019 рік
Інформація за 2018 рік
Інформація за 2017 рік
Інформація за 2016 рік
Інформація за 2015 рік
Інформація за 2014 рік
Інформація за 2013 рік
Інформація за 2012 рік
Інформація за 2011 рік
Інформація за 2010 рік
Інформація за 2009 рік
Інформація за 2008 рік
Інформація за 2007 рік
Інформація за 2006 рік
Інформація за 2005 рік
Звіт аудитора
Баланс
Історія банку
Ліцензії та дозволи
Корпоративне управління
Керівництво
Оголошення
Продаж заставного майна
Контактна інформація
Проспект еміссії акцій банку
Вакансії
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
БАНКАМ
ВАКАНСІЇ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
ПС «FLASHPAY»
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Курси валют: Київ, 24.09.2020
Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 28.050 28.350 28.1870
EUR 32.750 33.450 32.9610
RUB 0.345 0.395 0.3670
Конвертер валют

   Разработка: KiitDesign
   Каталог: Ukrbox.com

ПРО БАНК - Звітність - Інформація за 2005 рік - Звіт аудитора

Звіт аудитора

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК про достовірність річної фінансової звітності
   
   за станом на 31 грудня 2005 року
   
   Товариство з обмеженою відповідальністю
   
   „БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
   “28” березня 2006 г. м. Донецьк
   
   Аудиторська перевірка проведена незалежним аудитором Сочинською Галиною Валентинівною. сертифікат аудитора на право здійснення аудиту банків серія № 000066, аудиторської фірми ТОВ "Укрвостокаудит'' згідно договору № 10-24/5 від 24.10.2005 р.
   
   Аудиторський висновок адресовано ТОВ ,.БАНК ФАМІЛЬНИЙ" м. Доненька. Можливими користувачами висновку є: Національний банк України, акціонери Банку та інші органи відповідно до діючого законодавства України.
   
   Ми здійснили аудиторську перевірку балансу (який додається) станом на 31 грудня 2005 р., а також перевірку відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та про власний капітал за рік; що минув на зазначену дату (2005 р.).
   
   Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.
   
   Ми здійснили аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, які протоколом засідання Аудиторської палати України № 322 від 18.04.2003 р. прийняті б якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
   
   Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми га розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
   
   Аудит включає в себе оцінку чи відповідає політика ведення бухгалтерського облік}- конкретним обставинам функціонування банку, чи є її ведення безперервним, а відображення адекватним.
   
   Дані фінансової звітності банку на дату складання звіту достовірні.
   
   Аудиторською перевіркою встановлена відповідність фінансової звітності показникам бухгалтерського обліку. Фінансова звітність повністю відповідає вимогам нормативних актів НБУ.
   
   Дані з бухгалтерському балансі достовірні та відбиті у повному обсязі. Усі нормативи. встановлені Національним банком України, виконуються.
   
   Результат фінансово-господарчої діяльності банку за звітний рік вірно відображений у „Звіті про фінансові результати" за станом за 31.12.2005 р.
   
   Бухгалтерський облік ТОВ „БАНК ФАМІЛЬНИЙ" здійснює відповідно до "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності комерційних банків", затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 566 від 30.12.1998 року, Закону України ''Про банки та банківську діяльність”. Міжнародних стандартів фінансового обліку. Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та на підставі власної облікової політики.
   
   
   
   Банком розроблена внутрішня Облікова політика банку, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансового обліку.
   
   Облікова політика Банку - це сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів та процедур, що використовуються установою банку для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика Байку відповідає вимогам нормативних актів Національного банку України.
   
   Визначення прибутку, який підлягає оподаткуванню, здійснено у відповідності до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", затвердженого Наказом Верховної Ради України № 334/ 94 від 28.12.1994 року зі змінами та доповненнями.
   
    Політика управління активами і пасивами Банку орієнтована на втілення надійності, прибутковості операцій та підтримування ліквідності балансу. До того, склад активів урізноманітнено з метою досягнення розумної рівноваги між прибутковістю, ризиком та ліквідністю по відношенню до загальних пасивів та капіталу. В цьому контексті Банк вважає що строкова структура джерел фінансування підтримує строки погашень за портфелем активів, а також залишається надійним резервом ліквідності, водночас підвищуючи прибутковість.
   
    Аналіз нормативів ліквідності банку за станом на 31.12.2005 р. показав, що банк на зазначену дату здатен забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, що визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками і сумами інших джерел та напрямків використання коштів. Але у розрізі валют та за строками у структурі активів і пасивів банку присутні розриви між співвідношенням активів та пасивів. У цілому ризики банківських операцій оцінюються, як ті що знаходяться у межах вимог нормативно-правових актів НБУ.
   
   Розмір регулятивного капіталу Банку відповідає вимогам НБУ, які передбачають необхідний мінімальний розмір капіталу в сумі 50 522 тис. гри. за станом на 31.12.2005 р. і фактично становить 52 098 тис. грн. Суми капіталу та його складові є достовірними.
   
    Резерв під заборгованість за кредитами на 31.12.2005 р. сформований у розмірі 1 166 тис. грн.
   
   Станом на 31.12.2005 року капітал, фонди, резерви Банку сформовано достатньо, у відповідності з вимогами нормативно-правових актів НБУ.
   
   Протягом звітного року Банком додержувалися всі вимоги НБУ щодо ліквідності. Норматив платоспроможності Банком не порушувався.
   
   Облік усіх операцій банка здійснюється згідно із діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків, затвердженого Постановою Правління НБУ №388 від 21.11.1997 року зі змінами та доповненнями.
   
   Для перевірки та оцінки адекватності і ефективності системи внутрішнього контролю та якості виконування покладених обов'язків співробітників банку в банківської установі функціонує незалежні внутрішня аудиторська служба. Внутрішня аудиторська служба банку забезпечує постійний аналіз і контроль ризиків банківської діяльності, оцінку повноти та надійності ведення бухгалтерського обліку, операційного та адміністративного контролю. Стан внутрішнього аудиту відповідає вимогам “Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України”.
   
    Система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю оцінюється як адекватна та задовільна. Інформаційні системи адекватні для прийняття зважених управлінських рішень, відповідають вимогам нормативно-правових актів ІІЬУ. При проведенні аудиторських робот, ми не мали змогу встановить моменти сокриття. змови, підробки, навмисного не відображення операцій в обліку, які є
   
   елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану інформацію та надані записи та документи як достовірні. Однак аудитори мають думку, з певного часткою професійного скептицизму розуміючи, що після перевірки можуть виникнути обставини, які можуть викликати питання, щодо наявності шахрайства та помилки.
   
   Аудитор підтверджує, що зловживань керівних осіб банку протягом року не було.
   
   При проведенні аудиторських процедур не було виявлено суттєвих помилок: (невідповідність облікової політики, оцінки активів, нерозкритгя суттєвої інформації). Керівництво Банку надало всю необхідну інформацію га пояснення.
   
   У звітному році ТОВ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” здійснював операції, відповідно до одержаної ліцензії Національного банку України. Фактів проведення операцій, на здійснення яких Банк не мас ліцензії, аудиторською перевіркою не встановлено.
   
   Протягом року Банк здійснював операції з інсайдерами та пов 'язаними особами, але у межах норм діючого законодавства.
   
   Аудитор висловлює думку, що фінансові звіти, які додаються, в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подають фінансову інформацію, зрозуміло представляють усі істотні аспекти фінансового стану ТОВ „БАНК ФАМІЛЬНИЙ" на 31 грудня 2005 року та результати його діяльності. Надані фінансові звіти були складені у відповідності з вказівками Національного банку України.
   
   
   
   Генеральний директор ТОВ АФ "Укрвостокаудшп "
   
   
   
   Г. В.Сочинська
   
   
   
написать письмо     написать контакты     контакты поиск OK
//