ГОЛОВНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ФОРМАТ РАХУНКІВ (IBAN)
ПРО БАНК
Новини
Установчі документи банка
Структура власності банку
Наші партнери
Звітність
Інформація за 2020 рік
Інформація за 2019 рік
Інформація за 2018 рік
Інформація за 2017 рік
Інформація за 2016 рік
Інформація за 2015 рік
Інформація за 2014 рік
Інформація за 2013 рік
Інформація за 2012 рік
Інформація за 2011 рік
Інформація за 2010 рік
Інформація за 2009 рік
Річний звіт
4 квартал
3 квартал
2 квартал
1 квартал
Інформація за 2008 рік
Інформація за 2007 рік
Інформація за 2006 рік
Інформація за 2005 рік
Історія банку
Ліцензії та дозволи
Корпоративне управління
Керівництво
Оголошення
Продаж заставного майна
Контактна інформація
Проспект еміссії акцій банку
Вакансії
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ
БАНКАМ
ВАКАНСІЇ
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
ПС «FLASHPAY»
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Курси валют: Київ, 24.09.2020
Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 28.050 28.350 28.1870
EUR 32.750 33.450 32.9610
RUB 0.345 0.395 0.3670
Конвертер валют

   Разработка: KiitDesign
   Каталог: Ukrbox.com

ПРО БАНК - Звітність - Інформація за 2009 рік - Річний звіт

Річний звіт

   ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

   Висновок щодо фінансових звітів
   
   Вступний параграф
   Аудиторська фірма «УКРВОСТОКАУДИТ» на підставі договору від 14 жовтня 2009 року № А-07/11 провела аудиторську перевірку річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (в подальшому - Банк) за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року, за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року, що включає Звіт «Баланс», Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, опис важливих аспектів облікової політики, пояснювальні примітки до Звітів та загальну інформацію про діяльність Банку.
   Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
   Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне надання зазначених фінансових звітів, що підготовлені у відповідності до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Міжнародних стандартів фінансової звітності, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року № 480 (із змінами і доповненнями) та інших вимог і рекомендацій Національного банку України.
   
   Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та внутрішній контроль стосовно підготовки та достовірного надання фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що відповідають обставинам.
   
   Відповідальність аудитора
   Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, що прийняті як Національні стандарти аудиту відповідним рішенням Аудиторської палати України (далі - Стандарти), а також з урахуванням вимог та рекомендацій Національного банку України щодо проведення аудиторських перевірок банків України. Ці Стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
   
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації в фінансової звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів.
   
   Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
   
   Пояснювальний параграф
   
   Ми звертаємо увагу,що в даний час Банк веде свою діяльність в умовах світової фінансової та економічної кризи, яка поширилася , в тому числі, і на Україну. Ці умови вказують на існування невизначеності, яка може вплинути на здатність Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Економічна ситуація в країні буде значною мірою залежити від ефективності дій керивнщтва країни. Не існує на сьогодні чіткого уявлення, які заходи буде вживати керівництво країни у зв'язку з існуючою економічною ситуацією, тому неможливо оцінити ефект, який буде мати фінансова та економічна криза на фінансовий стан Банку та результати його діяльності в майбутньому. Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які могли б мати місце, якби Банк не зміг продовжувати свою діяльність в майбутньому.
   
   ВИСНОВОК
   
   Ми висловлюємо безумовно-позитивну думку про відповідність дійсного фінансового стану Банку складеній Банком річній фінансовій звітності.
   Ми підтверджуємо, що річна фінансова звітність Банку за станом на кінець дня
   31 грудня 2009 року складена відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Міжнародних стандартів фінансової звітності та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан Банку за станом на кінець дня 31.12.2009 року.
   
   Полный отчет Вы можете скачать кликнув на ссылку:

   
Отчет ПУБЛИЧНГО АО "Банк Фамильный" за 2009-й год

написать письмо     написать контакты     контакты поиск OK
//